• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  Sylo ile AMA Duyurusu

  2020-10-20 06:50:27 UTCOkundu:31782
  Kullanýcýlarýmýzýn listelediðimiz yeni projelere veya barýndýrdýðýmýz IEO'lara daha da alýþmasý için
  düzenli olarak AMA'lara ev sahipliði yapýyoruz.

  Kripto bankalarýnýn gelecekte bankalarý geçeceði bir dünyada, "Sylo" dijital tüketici cüzdaný yazýlýmý,
  uygulamalarý, altyapýsý ve geliþtirici araçlarýndan oluþan bir eko; nihai hedefleri Akýllý Para dünyasýna
  öncülük etmek. "Geliþen bir dünya için teknoloji" þeklinde kendilerini ifade ediyorlar. Sylo, Akýllý
  Paranýzý vahþi ortamda oluþturmak, entegre etmek ve kontrol etmek için gerekli araçlarý saðlar. Tak ve
  çalýþtýr cüzdan SDK'larýna, akýllý para kullanýcý deneyimlerini özelleþtirme fýrsatý, gerçek dünyadaki
  tüccarlar veya e-ticaret platformlarý ile ödemeyi ayarlama ve çok daha fazlasý.

  Bu nedenle Akýllý cüzdanlarý, aðlarý ve tokenleri ile hükümetlere, iþletmelere ve tüketicilere bir çözüm
  sunmayý hedefliyorlar. Hangi sorunu çözdüðünü ve Sylo ile geleceðin neden heyecan verici olduðunu
  öðrenmek istiyorsanýz, bu Perþembe (22-10-2020) saat 06.00'da (UTC) canlý yayýnýmýzý izleyin.
  Topluluk yöneticimiz Patrick Velleman, Sylo'nun Kurucu Ortaðý ve Ýþletme Direktörü Dorian Johannink
  ile ilham verici bir AMA'ya ev sahipliði yapacak.

  Canlý yayýnda görüþmek üzere!

  Tarih:
  22/10/2020, 06.00 UTC’de

  Canlý yayýn:
  https://www.gate.io/live/4c4175af0fcd495a8a3297bd5bdf8b1c

  Sylo Tanýtýmý
  Sylo ile Akýllý Paranýzý kimlerin kimlik doðrulama yoluyla veya kýsýtlama kurallarý belirleyerek
  harcayabileceðini seçebilirsiniz. Akýllý Paranýzýn nasýl kullanýlacaðýna karar verebilirsiniz - trade
  edilemeyeceði, mesaj gönderilip gönderilemeyeceði veya neye harcanabileceði gibi - bir mesaj
  göndermek kadar hýzlý bir þekilde Akýllý Para gönderip almanýzý saðlar.

  Sylo Aðý, milyonlarca kullanýcýyý destekleyecek performans ve ölçeklenebilirliðe sahip, merkezi
  olmayan bir iletiþim ve depolama aðýdýr. Uygulamalar, merkezi olmamak, özel iletiþim, depolama ve
  mikro ödemeler için aðý kullanýr. Merkezi bulut sunucu altyapýsý yerine, Sylo kullanýcýlarý kendi
  bilgisayarlarýnda Sylo Node yazýlýmýný çalýþtýrarak merkezi olmayan Sylo Aðýný birlikte oluþturur.
  Kullanýcýlar bir Sylo Node çalýþtýrarak, cihazlarýnýn aða otomatik olarak kritik hizmetler saðlamasý
  karþýlýðýnda Sylo Token (SYLO) kazanýr.

  Sonuç olarak, piyasada yeni ve ciddi bir oyuncu var gibi görünüyor.

  Resmi websitesi: https://sylo.io/
  Whitepaper linki: https://sylo.io/network/how/#whitepapers

  Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr
  listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz
  yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler.
  Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek adýna her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma
  niyetindeyiz.

  Referanslardan %30 komisyon elde etmek için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals
  Kayýt olmak için týklayýn: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp

  Gate.io Team
  20 Ekim, 2020

  Dil ve bölge
  kur