• Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
    Yükselen/düşen rengi
    Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
Alım-Satım Web3
Şuraya dön:

“Her Gün Kazan” #60 Yarın Geliyor, USDG Kilitle ve Kazan, %10-15 Yıllık Getiri

2020-12-09 10:33:09 UTC 34425

Gate.io HODL Et & Kazan, popüler coinleri ve stabilcoinleri (BTC, ETH, USDT, GT ve USDG gibi) 7 günlük bir süre boyunca tutma þansýný kolaylaþtýrmak için yeni bir ürün olan "Her Gün Kazan" ý tanýttý. Her gün, en azýndan bir tur ürün kullanýcýlarýmýza ilk gelene ilk hizmet esasýna göre sunulacaktýr.

60. turu yarýn 10 Aralýk’ta tam olarak 4:00 UTC'de baþlatacaðýz. Bu turda, 7 günlük bir süre için toplamda 1 milyon USDG’yi kilitlemeyi planlýyoruz ve tahmini yýllýk getirisi %10-15.

Katýlmak için:
Websitesi: https://www.gate.io/hodl/257
Uygulamada: Market ekranýnda HODL Et & Kazan ikonuna týklayýn.

Önümüzdeki 7 gün içinde ürünün yaklaþan takvimi aþaðýdadýr
Her Gün Kazan
Baþlama Zamaný
Kilitleme Para Birimi
Faiz Para Birimi
Pozisyon Sýnýrý
Tahmini Yýllýk Faiz Oraný
Vade

ETH Kilitle Kazan#57
04.00 UTC 07/12/20
ETH
ETH
3,000 ETH
%5
7 gün

USDT Kilitle Kazan #58
04.00 UTC 08/12/20
USDT
USDT
1 Milyon USDT
%7.5
7 gün

GT Kilitle USDG Kazan#59
04.00 UTC 09/12/20
GT
USDG
3 milyon GT
%6-12
7 gün

USDG Kilitle Kazan#60
04.00 UTC 10/12/20
USDG
USDG
1 milyon USDG
%10-%15
7 gün

BTC Kilitle Kazan #61
04.00 UTC 11/12/20
BTC
BTC
100 BTC
%4
7 gün

ETH Kilitle Kazan#62
04.00 UTC 12/12/20
ETH
ETH
3,000 ETH
%5
7 gün

USDT Kilitle Kazan #63
04.00 UTC 13/12/20
USDT
USDT
1 Milyon USDT
%7.5
7 gün
* Faiz oraný deðiþebilir. Lütfen ürün sayfasýnda gösterilen faiz oranýný
inceleyiniz.

"USDG Kilitle ve Kazan" Kurallarý:

1) USDG'nizi 7 gün boyunca kilitlemeniz gerekir.
2) Ýþlem ücreti yok.
3) Yýllýk tahmini getiri %10-15.
4) Kilitleme süresi sonunda faiz ve anapara daðýtýlacaktýr.

Önemli uyarý:
Varlýðýnýzý belirli bir süre için kilitlemeniz gerekir. Varlýðýnýz ve faiziniz, kilitlenme süresinin sonuna kadar kullanýlamayacaktýr. Piyasada herhangi bir fiyat dalgalanmasý olsa bile, hemen kilidini açýp iþlem yapamayacaksýnýz. Alýnan faiz, fiyat deðiþikliðinden kaynaklanan zararý karþýlamaya yetmeyebilir. Lütfen riskleri tam olarak anlayýn.

Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.


Gate.io Team
9 Aralýk 2020


Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


Bizi takip edin
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://medium.com/@gateio

Dil ve bölge
kur
Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
Gate.TR artık aktif.
Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.