• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch

Gate.io PoR

Thời gian kiểm toán gần nhất:

(UTC+0)

Giá trị dự trữ vượt mức:

$ B

Thuật toán:

Merkle Tree + zk-SNARKs

Tổng tỷ lệ dự trữ:

Merkle Root Hash:

Số dư ròng của khách hàng

Số dư ví Gate

Giá trị dự trữ vượt mức

0

Not Data

100% Bằng chứng dự trữ là gì?

Trong một nền tảng giao dịch tập trung, tài sản của mỗi người dùng được ghi lại thông qua sổ cái trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, nền tảng phải đối mặt với nhiều thử thách là làm sao để có thể chứng minh nền tảng có giữ cho tài sản của tất cả người dùng ở tình trạng an toàn và nguyên vẹn.

Gate.io đã triển khai Merkle tree để giải quyết vấn đề này, bằng cách lưu trữ giá trị băm tài sản của mỗi người dùng trong các nút lá (leaf node) của Merkle tree. Mỗi người dùng đều có thể thông qua cơ quan kiểm toán bên thứ ba, kiểm tra tổng tài sản của người dùng lưu trữ trong các nút lá của Merkle tree, xác minh xem tiền của bạn có được bao gồm trong Merkle tree hay không.

Nếu tài sản được lưu trữ trong Merkle tree được xác minh là lớn hơn hoặc bằng 100%, điều đó có nghĩa là tài sản của người dùng được lưu giữ đầy đủ trên nền tảng, tức là nền tảng cung cấp 100% Bằng chứng dự trữ cho tài sản của người dùng.

Fullscreen Exit fullscreen
Play Pause
00:00 00:00
Replay

Tại sao 100% Bằng chứng dự trữ lại quan trọng như vậy?

Nền tảng cung cấp 100% Bằng chứng dự trữ
Nền tảng vững chắc về mặt tài chính
Nâng cao lòng tin của người dùng
Đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng
Rút tiền 100% khi nhiều người cùng rút tiền
Không cung cấp 100% bằng chứng dự trữ
Tài sản của người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt
Delay hoặc không có cách nào rút tài sản
Nền tảng có thể bị ngừng hoạt động nếu người dùng đổ xô yêu cầu rút tiền
Nền tảng dễ phá sản hoặc chịu tổn thất tài sản

Làm thế nào để chúng ta quản lý để duy trì mức dự trữ 100%?

If the total number of tokens managed by the exchange on the blockchain meets or exceeds the aggregate balance of all user accounts, as captured in a snapshot, the platform maintains a 100% margin for those tokens

Ownership over the wallet - Gate.io

Quyền sở hữu đối với ví

Khi bạn sử dụng ví nóng hoặc ví lạnh, bạn chuyển một số tiền được chỉ định ngẫu nhiên đến địa chỉ do công ty kiểm toán chỉ định để chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với ví.

Công ty kiểm toán sẽ cộng số dư của các địa chỉ liên quan để tính tổng số tiền sàn giao dịch nắm giữ (bao gồm tài sản của người dùng và tài sản tự sở hữu của nền tảng).

Làm thế nào để xây dựng Merkle free với hashed user id và số dư người dùng?

Hashed User ID (UID) và số dư người dùng được xuất đầu tiên từ cơ sở dữ liệu của Gate.
Mỗi cặp hashed UID và số dư người dùng sẽ được băm riêng biệt và sau đó được nối với nhau để tạo thành khối dữ liệu cơ bản.
Đối với mỗi khối dữ liệu, sẽ sử dụng cùng một hàm băm để tạo các nút lá của Merkle tree. Dữ liệu băm thu được sẽ được băm với nhau theo từng cặp để tạo ra các nút cha (parent node) của các nút lá.
Quá trình này tiếp tục cho đến khi nó tạo ra một hàm băm duy nhất được gọi là root merkle.

Vui lòng tham khảo sơ đồ bên dưới. Sau khi merkle tree được xây dựng thành công, các nút lá sẽ được xuất thành tệp văn bản, tệp này sẽ được xuất bản cùng với hàm băm gốc merkle (merkle root) bởi kiểm toán viên.

Merkle tree - Gate.io

Trong mật mã học và khoa học máy tính, hash tree hay Merkle tree là cấu trúc dữ liệu hình cây, trong đó mỗi nút lá được gắn nhãn với hash mật mã của một khối dữ liệu. Mỗi nút không phải lá (non-leaf node) được gắn nhãn bằng hàm băm của nhãn của các nút con (child node) của nó. Hash free có thể xác minh nội dung của cấu trúc dữ liệu lớn một cách an toàn và hiệu quả.

Làm cách nào để chúng tôi sử dụng Cây Merkle để cung cấp Bằng chứng Dự trữ?

1. zk-SNARK assists in auditing that the total balance of users' assets is stored as leaf nodes in the Merkle Tree (i.e., user account balance). For each leaf node, we confirm the following points:

a. The total amount of assets managed by the platform includes the total asset balance of all users.

b. The net balance of each user is greater than or equal to zero.

c. Change of any user's assets will result in alteration of the Merkle root hash value.

2. User verification: Users can verify the authencity of the proof by verifying the Merkle root hash value using zk-SNARK. The technology enables us to complete the 100% reserve audit in an efficient and safe manner while avoiding the risks of privacy or trade secret leaking, which will help to deliver our commitment to transparent operations and enhance customers' trust.

zk-SNARK, standing for Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, is a groundbreaking tool rooted in cryptography. Utilizing advanced mathematical algorithms, it can proficiently validate the reserve amount without disclosing specific asset details. zk-SNARK not only facilitates swift asset verification but also negates privacy breach risks. Owing to these benefits, coupled with its non-interactive nature and high scalability, it finds extensive applications in areas like on-chain transaction verification, data privacy safeguards, and identity authentication

Quá trình xác minh.

1. Cài đặt chương trình và tải dữ liệu:

1)Tải xuống chương trình xác minh:

Đầu tiên bạn tải chương trình xác minh qua liên kết được cung cấp hoặc truy cập GitHub để tải chương trình xác minh, sau đó đổi tên thành main.

2)Tải dữ liệu cần thiết:

Truy cập vào Trang kiểm toán và tìm lô bạn cần xác minh. Nhấp vào [Tải xuống Merkle Tree] [Tải xuống cấu hình người dùng] để tải xuống dữ liệu.

Giải nén tệp zkmerkle_cex_xxx.tar.gz, đặt chương trình main vào thư mục này và đặt tệp user_config.json vào thư mục config

Thư mục chương trình bây giờ là

zkmerkle_cex_xxx

Config

cex_config.json

user_config.json

proof.csv

zkpor864.vk.save

main

2. Xác minh tài sản:

Từ cmd hoặc terminal, sử dụng lệnh cd để điều hướng đến thư mục đã tải xuống, chẳng hạn như cd ~/Downloads/zkmerkle_cex_xxx.

(Trước khi chạy chương trình, bạn có thể cần thực hiện chmod 777 main để cấp quyền hoặc đặt các mục bảo mật.)

Thực hiện lệnh sau để bắt đầu xác minh.

./main verify cex

Sau khi xác minh thành công, thông báo sẽ được hiển thị.

All proofs verify passed!!!

Để biết tài liệu kỹ thuật chi tiết và nguyên tắc xác minh, vui lòng kiểm tra dự án nguồn mở GitHub.

Triển khai Gate.io PoR

HACKEN

Công ty kiểm toán

Thời gian kiểm toán

January 3, 2024

Kiểm toán viên

Luciano Ciattaglia、Sofiane Akermoun、Nino Lipartiia、Bartosz Barwikowski

Báo cáo kiểm toán

Gate.io PoR Implementation

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.