• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm
Sàn giao dịch Web3
Vay ký quỹ
Dùng tài sản làm ký quỹ thế chấp trên sàn giao dịch, vay vào số tiền gấp nhiều lần so với tiền ký quỹ để giao dịch
Loại coin(0)
Giao dịch mới nhất
Cặp Giá 24H %
BTC / USDT Tài khoản ký quỹ10X
BTC Thị trường cho vay
Cho vay BTC
Thành tiền: 461.850000 BTC / Còn lại 461.850000 BTC
Lãi suất ngày Số lượng có thể vay(BTC) Thời hạn vay (ngày)
Lịch sử vay
Lệnh vay
  • Chờ trả nợ [0]
  • Trả nợ thủ công
  • Đến hạn tự động trả
ID Thời gian vay Loại coin Số lượng Lãi suất Kỳ hạn (ngày) Thời gian đến hạn Nợ gốc đã trả Lãi cần trả/Lãi lũy kế Tự động vay tiếp Trạng thái lệnh Thao tác
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.