• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
quay về

Hướng dẫn thao tác hợp đồng

2022-07-19 10:59:30 UTC 24926
Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết hoạt động của trang giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Gate.io.

I.Khu vị thế1.Hợp đồng
Các cặp giao dịch cho tất cả các thị trường của người dùng được hiển thị ở đây. Nếu người dùng nắm giữ các cặp giao dịch khác nhau trên nhiều thị trường, họ có thể chọn "Chỉ hiển thị thị trường hiện tại" để xem chi tiết các cặp giao dịch trong thị trường hiện tại trên cùng một trang.2. Số lượng
Số lượng đề cập đến khối lượng đặt lệnh theo hợp đồng được người dùng ủy thác. Số dương cho biết vị thế Long và số âm cho biết vị thế Short. Đơn vị số lượng có thể được chuyển sang hợp đồng hoặc đơn vị coin trong cài đặt hợp đồng ở góc trên bên phải của trang giao dịch hợp đồng.3.Giá trị vị thế
Giá trị biểu thị giá trị vị thế tính toán theo giá đánh dấu
Hợp đồng chính chiều thông thường và hợp đồng tiền tệ kép: Giá trị vị thế = kích thước vị thế * hệ số hợp đồng * giá
Hợp đồng ngược chiều: giá trị vị thế = kích thước vị thế / giá cả4.Giá mở vị thế trung bình
Ở đây nó đề cập đến giá trung bình của các vị thế mua (long)/ bán (short). Xin lưu ý rằng khi người dùng thêm vị thế, giá mở vị thế trung bình sẽ được tính theo công thức sau:
Hợp đồng chính chiều thông thường và hợp đồng tiền tệ kép: giá mở vị thế trung bình = tổng giá trị hợp đồng / tổng số lượng hợp đồng
Hợp đồng ngược chiều: giá mở vị thế trung bình = tổng số lượng hợp đồng / tổng giá trị hợp đồng
Tổng giá trị hợp đồng = Số lượng đặt lệnh 1 / Giá 1 + Số lượng đặt lệnh 2 / Giá 2 + Số lượng đặt lệnh 3 / Giá 3 ...5.Giá đánh dấu
Giá đánh dấu là giá có trọng số dựa trên thị trường bên ngoài, cộng với chênh lệch phí funding giảm dần theo thời gian. Ở đây là giá đánh dấu mới nhất của hợp đồngĐể hiểu rõ hơn về giá đánh dấu: vui lòng xem tại: https://www.gate.io/help/futures/logical/22067/instructions-of-dual-price-mechanism-mark-price-last-traded-price

6.Giá cưỡng chế thanh lý
Ở đây biểu thị giá cưỡng chế thanh lý vị thế của người dùng; giá đánh dấu càng gần với giá thanh lý, rủi ro thanh lý của vị thế hiện tại càng cao, ngược lại rủi ro thanh lý càng thấp. Xin lưu ý rằng Gate.io sử dụng giá đánh dấu để kích hoạt cưỡng chế thanh lý. Khi giá đánh dấu đạt đến giá thanh lý, việc cưỡng chế thanh lý sẽ được kích hoạt.Để hiểu rõ hơn về cách tính giá cưỡng chế thanh lý và quá trình thanh lý, xem tại: https://www.gate.io/zh/help/futures/perpetual/22160/calculation-of-liquidation-price
7.Ký quỹ
Ký quỹ là số cần có để mở vị thế khi tham gia giao dịch hợp đồng,
Trong chế độ isolated, ký quỹ vị thế là một giá trị cố định, đây cũng là khoản lỗ tối đa mà người dùng phải chịu. Bắt đầu với số tiền ký quỹ ban đầu và số tiền ký quỹ ban đầu có thể được thay đổi sau đó bằng cách điều chỉnh đòn bẩy, giới hạn rủi ro, tăng hoặc giảm ký quỹ, v.v.
Trong chế độ ký quỹ cross, tất cả số dư trong tài khoản của người dùng được sử dụng làm tiền ký quỹ. Người dùng có thể cài đặt nhiều vị thế của hợp đồng ở chế độ cross, tất cả vị thế cài đặt chế độ cross đều có thể cùng chia sẻ số dư của tài khoản làm ký quỹ. Tuy nhiên, lãi và lỗ chưa thực hiện của một vị thế có lãi không thể được sử dụng làm tiền ký quỹ cho các vị thế khácNếu cần hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại:
https://www.gate.io/help/futures/perpetual/22148/calculation-of-initial-margin
https://www.gate.io/help/futures/perpetual/22154/calculation-of-maintenance-margin
https://www.gate.io/help/futures/logical/22080/isolated-margin-cross-margin
8.Lãi lỗ chưa thực hiện (ROE)
Lãi và lỗ chưa thực hiện hiển thị lãi và lỗ chưa thực hiện theo thời gian thực của một vị thế. Ở chế độ mặc định, lãi và lỗ chưa thực hiện của khu vực vị thế được tính theo giá đánh dấu. Tuy nhiên, khi người dùng di chuyển chuột đến lãi và lỗ chưa thực hiện, sẽ hiển thị con số được tính toán dựa trên giá giao dịch gần nhất. Gate.io sử dụng giá đánh dấu để kích hoạt cưỡng chế thanh lý, điều này thuận tiện cho người dùng để đánh giá hiệu quả không gian tổn thất và ngăn chặn cưỡng chế thanh lý.
Cho dù như vậy, số tiền thanh toán thực tế sau khi người dùng đóng vị thế sẽ sử dụng lãi và lỗ chưa thực hiện được tính từ giá giao dịch gần nhất. Xin lưu ý rằng lãi và lỗ của một vị thế được ước tính dựa trên giá giao dịch mới nhất tại một thời điểm, không bao gồm bất kỳ phí xử lý hoặc phí funding nào có thể phát sinh hoặc bị thu trong thời gian nắm giữ vị thế.
Số trong ngoặc đơn cho biết tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE) của vị thế tính theo phần trăm, tức là lãi lỗ chưa thực hiện/ký quỹ, dữ liệu này có thể thay đổi theo lãi là lỗ chưa thực hiệnĐể biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các tài liệu sau:
https://www.gate.io/help/futures/delivery/22171/pnl-calculations
https://www.gate.io/help/futures/perpetual/22155/instructions-of-pnl-calculation
9.Lãi và lỗ đã thực hiện
Lãi và lỗ đã thực hiện là lãi và lỗ thực tế sau khi đóng vị thế, được tính theo giá mở vị thế và giá đóng vị thế của người dùng. Lãi và lỗ đã thực hiện bao gồm tổng lãi và lỗ của lệnh (được tính bằng công thức lãi và lỗ chưa thực hiện) và tổng phí xử lý đã trả/ đã nhận.
10.Giảm vị thế/đóng vị thế/đảo ngược vị thế
Giảm vị thế: đề cập đến hành vi giao dịch đóng một phần vị thế đang có trong tay, thường được sử dụng để chốt lời.
Đóng vị thế: Người dùng có thể chọn lệnh giá thị trường hoặc lệnh giá giới hạn để đóng vị thế và vị thế sẽ được đóng khi khớp lệnh
https://www.gate.io/zh/help/futures/guide1/22102/how-to-reduce-close-a-positionĐảo ngược vị thế: Sau khi vị thế ban đầu được đóng theo giá thị trường, sau đó gửi đặt lệnh theo hướng ngược chiềuhttps://www.gate.io/zh/help/futures/guide2/23763/how-to-use-reverse-position-web-version
11. Chốt lời / Cắt lỗ
Người dùng có thể đặt lệnh chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL) trong khu vị thế. Gate.io hỗ trợ hai chế độ chốt lời và cắt lỗ, là “vị thế chốt lời cắt lỗ” hoặc “kế hoạch chốt lời cắt lỗ”.Trong vị thế chốt lời cắt lỗ, người dùng cũng có thể đặt giá kích hoạt hoặc ROE theo chiến lược giao dịch của riêng họ để hoàn thành việc chốt lời và cắt lỗ của toàn bộ vị thế.Người dùng cần lưu ý rằng giá bạn nhập là giá kích hoạt và không đại diện cho giá giao dịch cuối cùng. Giá chốt lời bạn nhập phải cao hơn giá đánh dấu hiện tại và giá cắt lỗ phải thấp hơn giá đánh dấu hiện tại.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: https://www.gate.io/help/futures/guide2/22127/how-to-use-the-stop-order-function-web-version
12. Tự động giảm vị thế
Ở đây hiển thị thông tin tự động giảm vị thế của vị thế này. Khi tự động giảm vị thế xảy ra, trong vị thế, vị thế nào có xếp hạng tự động giảm vị thế cao nhất sẽ được ưu tiên để kích hoạt tự động giảm vị thế. Xếp hạng tự động giảm vị thế dựa trên lãi và lỗ của vị thế và đòn bẩy hiệu quả được sử dụng.https://www.gate.io/zh/help/futures/logical/22082/instructions-of-auto-deleveraging-adl
13.Đóng toàn bộ vị thế
Người dùng có thể sử dụng chức năng đóng toàn bộ vị thế (tất cả các cặp giao dịch). Thanh lý sẽ thực hiện theo giá thị trường tốt nhất, đồng thời thu phí Taker.https://www.gate.io/zh/help/futures/guide2/22122/how-to-use-close-all

II. Các khu vực liên quan của vị thế
1. Lịch sử lệnh
Lịch sử lệnh bao gồm các lệnh đã hủy, đã khớp lệnh toàn bộ và khớp lệnh một phần. Tại đây bạn có thể xem chi tiết các thông tin như thời gian kết thúc, phương hướng, giá đặt lệnh, số lượng, giá khớp lệnh trung bình, lý do kết thúc và nguồn thao tác.2.Ủy thác điều kiện
Đề cập đến một lệnh với các điều kiện do người dùng chỉ định. Loại lệnh ủy thác này sẽ được lưu trong máy tính của người dùng. Khi điều kiện thị trường đáp ứng các điều kiện do người dùng đặt ra, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh ủy thác, bao gồm giá kích hoạt, giá ủy thác, số lượng và nguồn, v.v. , cũng có thể trong chế độ này tiến hành hủy thao tác3. Lịch sử giao dịch của tôi
Lịch sử giao dịch của tôi sẽ hiển thị lịch sử giao dịch lệnh thực hiện thành côngChi tiết tài sản
Chi tiết tài sản tương ứng với đơn vị tiền tệ được hiển thị ở đây, bao gồm số dư tài khoản, lãi và lỗ chưa thực hiện, tích lũy lãi và lỗ đã thực hiện và ký quỹ hỗn hợp. Người dùng cũng có thể chuyển tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản hợp đồng bất kỳ lúc nào tại đây.III. Khu đặt lệnh
1. Chế độ ký quỹ
Người dùng có thể điều chỉnh chế độ ký quỹ và số lần đòn bẩy trong thị trường hợp đồng. Sau khi mở một vị thế, người dùng vẫn có thể điều chỉnh số lần đòn bẩy / chế độ ký quỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ ký quỹ duy trì và giá thanh lý trên thị trường hiện tại. Nếu số lần đòn bẩy được hạ xuống, người dùng phải có đủ số dư khả dụng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ tăng lên hoặc điều chỉnh mức rủi ro hạ thấp đòn bẩy lớn nhất.

2. Cài đặt giao dịch
Bạn có thể tìm thấy các cài đặt liên quan của giao dịch hợp đồng ở góc trên bên phải của trang. Trong cài đặt, bạn có thể chuyển đổi đơn vị hợp đồng, chế độ vị thế và nhắc nhở thông báo thao tác. Ngoài ra, bố cục của trang giao dịch cũng có thể được thiết lập theo sở thích cá nhân.
3. Khu đặt lệnh
Chi tiết về các loại hình đặt lệnh, người dùng có thể tham khảo các bài viết sau
https://www.gate.io/help/futures/logical/22084/contract-order-types
https://www.gate.io/help/futures/guide1/22099/how-to-open-a-positionMáy tính
Người dùng có thể sử dụng máy tính để ước tính lãi lỗ, giá mục tiêu và giá cưỡng chế thanh lý.Có thể tham khảo tại: https://www.gate.io/zh/help/futures/guide1/22115/how-to-use-contract-calculator
Hạn mức rủi ro
Nếu người dùng muốn điều chỉnh giới hạn số lượng vị thế hiện tại, họ có thể sửa đổi giới hạn rủi ro tại đây.Có thể tham khảo tại đây: https://www.gate.io/zh/help/futures/perpetual/22162/instructions-of-risk-limit

IV. Biểu đồ giao dịch
1. Đổi chế độ
Tại đây người dùng có thể sửa đổi chế độ hiển thị của biểu đồ giao dịch.2. Lựa chọn thời gian
Người dùng có thể đặt khoảng thời gian hiển thị trên biểu đồ giao dịch tại đây.Lựa chọn hình dạng
Người dùng có thể thực hiện các cài đặt chi tiết hơn cho hình dạng, các tỷ lệ, hình nền và múi giờ của biểu đồ giao dịch theo sở thích cá nhân.3. Công cụ hỗ trợ vẽ đường


Để hiểu chi tiết hơn, người dùng có thể tham khảo: https://www.gate.io/zh/help/guide/common/17314/guide-to-settings-of-candlestick-charts

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.