• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Loại coin Giá 24H %
quay về

Copy giao dịch thực tế: Giải thích sự khác nhau về lợi nhuận của nhà giao dịch chính và người copy

2022-07-06 06:32:36 UTCSố lượt đọc:42363
I.Vì sao tỷ lệ lợi nhuận của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch xuất hiện tình trạng không giống nhau?
1. Chênh lệch vốn của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch dẫn đến lợi nhuận không giống nhau. Khi tiền của người copy giao dịch không đủ, sẽ không thể thực hiện các thao tác theo nhà giao dịch chính. Chú ý, hiện lô-gic sao chép giao dịch của người copy giao dịch là: người copy giao dịch sẽ đi theo sự thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính cho đến khi vốn sao chép giao dịch của bản thân không cho phép thì dừng lại. Khi thao tác của nhà giao dịch chính đã chiếm dụng tất cả vốn của người copy giao dịch ở các thao tác phía trước, người copy giao dịch sẽ không thể theo dõi thao tác sau này của nhà giao dịch chính.

2.Khi nhà giao dịch chính thao tác vị thế hai chiều trên hợp đồng tương lai, mà người copy giao dịch chỉ có thể theo dõi thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính, không thể theo dõi thao tác vị thế hai chiều của nhà giao dịch chính.
Xem thêm những mục cần chú ý tại:
https://www.gate.io/help/quants/quantitative/27019/special-copy-trading-notes-traders

3.Nhà giao dịch chính đã có vị thế ở hợp đồng nào đó trước khi người copy giao dịch sao chép, đồng thời có thao tác thêm vị thế sau khi người copy giao dịch sao chép, dẫn đến tiền vốn trên hợp đồng này của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch không giống nhau.

4.Người copy giao dịch cài đặt đòn bẩy trong tham số copy giao dịch, dẫn đến sự chênh lệch lợi nhuận sau khi thanh lý của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch.

5. Đòn bẩy của người copy giao dịch và nhà giao dịch chính không giống nhau. Hiện tại, nó đang được xem xét kiểm soát rủi ro. Người copy giao dịch có đòn bẩy hợp đồng tối đa là 20, trong khi đó một bộ phận nhà giao dịch chính có đòn bẩy hợp đồng tối đa là 100 lần. Đòn bẩy không giống nhau có thể dẫn đến lợi nhuận không giống nhau giữa cả hai.

6. Người copy giao dịch sử dụng hệ số sao chép, hệ số sao chép đề cập đến bội số của người copy giao dịch đi theo sự biến động vị thế của nhà giao dịch chính. Nếu được đặt thành 10 lần, nhà giao dịch sẽ tăng vị thế 10 hợp đồng và người copy giao dịch sẽ tăng vị thế 10 * 10 = 100 hợp đồng, hệ số sao chép có thể được đặt trong khoảng 0,01 đến 100. Bạn nên đặt hệ số sao chép theo tỷ lệ số vốn của người copy giao dịch và số vốn của nhà giao dịch chính. Ví dụ: quyền lợi của nhà giao dịch chính là 1000usdt và vốn của người copy giao dịch là 100usdt, bạn nên đặt hệ số sao chép giao dịch là 0,1 (100/1000) và vốn của người copy giao dịch là 5000usdt, có thể có thể đặt thành 5 (5000 / 1000 = 5).

II. Bản hiện tại làm cách nào để tránh xảy ra những tình huống trên.
1.Nền tảng đã liên hệ nhà giao dịch chính cố gắng tiến hành thao tác vị thế một chiều, giảm hiện tượng lợi nhuận không giống nhau khi thao tác vị thế hai chiều
2.Người copy giao dịch cố gắng chọn hoặc sử dụng quỹ đầu tư gần với nhà giao dịch chính để sao chép.
3. Kiến nghị cài đặt tỷ lệ sao chép dựa trên số tiền của người copy giao dịch và tỷ lệ vốn của nhà giao dịch chính.


ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.