• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
quay về

Gate.io will list Rari Governance Token(RGT)

2021-09-10 05:32:34 UTC 41268

Gate.io is going to commence Rari Governance Token(RGT) trading on Sep.10, 2021 09:00 UTC.

About RGT:
Rari Capital is a suite of decentralized finance protocols on a mission to bridge the gap between technical and non-technical minds, in order to bring the next wave of mass users into this industry.
Token symbol:RGT
Website:https://rari.capital/
Contract:0xd291e7a03283640fdc51b121ac401383a46cc623

Rari Governance Token(RGT)/USDT Trading starts: Sep.10, 2021 09:00 UTC

Deposit Rari Governance Token(RGT) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/RGT
Trade Rari Governance Token(RGT) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/RGT_USDT
Trade Rari Governance Token(RGT) in ETH market via: https://www.gate.io/trade/RGT_ETH

Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013

Top ranking, Trustworthy, Transparent


Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals

Download iOS/Android App right now.


Follow us on social media

Twitter: https://twitter.com/gate_io

Telegram:https://t.me/gateio

Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

Medium:https://medium.com/@gateio


Gate.io Team

Sep 10, 2021


ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.