• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  Gate.io Aeternity (AE) Rollback Attack ile ilgili AE Para Çekme Para Yatırma İşlemleri Nasıl Yönetildi

  2020-12-09 08:57:16 UTCOkundu:72559

  Aeternity (AE), birkaç gün önce bir blok zinciri rollback saldýrýsýyla vuruldu ve bu, birkaç ana akým borsayý etkiledi. Gate.io'da, risk izleme sistemimiz 353231 blok yüksekliðinde (2020-12-06 05:12:48 UTC + 8) AE blok zinciri geri dönüþünü tespit etti ve bir alarm verdi. Sonuç olarak, AE para yatýrma ve çekme iþlemlerini kapatmak için derhal harekete geçtik ve sorunu mümkün olan en erken zamanda AE ekibine bildirdik. AE ekibi ayrýca bunun bir blockchain geri dönüþ saldýrýsý olduðunu doðruladý. AE ekibiyle iletiþim kurmaya devam ettik ve AE ekibi düðüm sorunlarýný belirleyip çözdükçe hemen yeni sürüme geçtik. AE aðý normale dönerken, AE para yatýrma ve çekme iþlemlerini de geri yükledik.

  AE blockchain geri alma saldýrýsý olayýnda, Gate.io'ya yatýrýlan veya Gate.io'dan çekilen birçok AE iþlemi geri alýndý. Bu iþlemler için bunlarý aþaðýdaki þekillerde ele alacaðýz:

  1). Geçersiz para çekme iþlemleri için onlarý yeniden göndereceðiz. AE aðý artýk düzgün çalýþýyor ve iþlemler hedeflerine sorunsuz bir þekilde ulaþacak. Ýþlemlerden bazýlarý tekrar baþarýsýz olursa, bunlarý kullanýcýlarýn Gate.io hesap bakiyesine geri yatýracaðýz.

  2) Bu geçersiz depozitolar için, bu iþlemleri geçersiz kýlacaðýz. Bu iþlemler gönderildikleri yere geri döndüðünden, kullanýcýlar bunlarý Gate.io hesaplarýna kolayca yeniden gönderebilirler; kiþisel bir cüzdandan gönderilmiþlerse, kullanýcýlar kiþisel cüzdanlarýna gidip onlarý geri gönderebilirler; baþka bir borsadan gönderilmiþlerse, kullanýcýlar borsaya gidip yeniden göndermelerini isteyebilir.

  Gate.io'da, kullanýcýlarýmýz için etkilenen AE para çekme iþlemleriyle ilgileneceðiz. Bu etkinlikte hiçbir kullanýcýmýz herhangi bir para kaybýna uðramaz. Herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletiþime geçin: https://www.gate.io/help

  Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.


  Gate.io Team
  9 Aralýk 2020


  Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
  için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


  Bizi takip edin
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio


  Dil ve bölge
  kur