• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  Roobee (ROOBEE) Trade Yapın 1,000,000 ROOBEE Ödül Kazanın

  2020-12-02 13:07:51 UTCOkundu:72335

  Gate.io þu anda "Roobee (ROOBEE) Trade" yarýþmasý düzenliyor. HODL 5K ROOBEE+trade+formu dolduran kullanýcýlar için 1.000.000'dan fazla ROOBEE ödül havuzumuz var. Daha fazlasýný öðrenmek için aþaðýdakileri okuyun!

  Yarýþma Dönemi
  4 Aralýk 13:00 UTC ile 13 Aralýk 13:00 UTC arasý (toplam 10 gün)

  Trade Yarýþmasý: Ödüllerde 1.000.000 ROOBEE'yi paylaþmak için ROOBEE trade yapýn

  Yarýþma süresi boyunca, bu yarýþmaya katýlmak için en az 5K ROOBEE satýn alýp HODL etmeniz ve bu formu doldurmanýz gerekir: https://www.gate.io/en/questionnaire/13

  Net iþlem hacmine göre ilk 100 yatýrýmcý arasýndan, kullanýcýlara aþaðýdaki ROOBEE ödülleri verilecek:

  Detaylar:
  1) Birincilik Ödülü: yaklaþýk 800 USDT eþdeðeri (280K ROOBEE)
  2) Ýkincilik Ödülü: 600 USDT eþdeðeri (210K ROOBEE)
  3) Üçüncülük Ödülü: yaklaþýk 500 USDT eþdeðeri (175K ROOBEE)
  4) Dördüncü Ödül: 350 USDT eþdeðeri (122K ROOBEE)
  5) Beþinci Ödül 250 USDT eþdeðeri (87K ROOBEE)
  6) Kalan 95 kazanan, net satýn alma hacimlerine göre yaklaþýk 600 USDT (210K ROOBEE) eþdeðeri paylaþacak.


  Ödül Daðýtýmý

  Ödüller yarýþma bitiminden 7 iþ günü sonra daðýtýlacaktýr.
  Giriþ tüm yerel yasalara tabidir.

  * Önemli Uyarý

  1) Aktivitenin sonunda, bir kullanýcýnýn hesap bakiyesi hesaplanan sonucundan az olmamalýdýr (yarýþma sýrasýndaki alýþ hacmi-yarýþma sýrasýndaki satýþ hacmi, bu deðerde minimum hesap bakiyesi ile).
  * Net alým hacmi = (Satýn alma hacmi - Satýþ hacmi) x bir zaman faktörü (bir kiþinin hesaplarý arasýndaki trade hariç)
  Zaman faktörü doðrusal olarak azalýr, yarýþma baþlangýcýnda 1.2 ve sonunda 1.0'dýr. Ýþlemler ne kadar erken olursa, o kadar fazla aðýrlýklarý olur.
  2) Yarýþma, KYC'yi tek bir hesapla tamamlayan kullanýcýlar tarafýndan kullanýlabilir. Alt hesabýn kendisi baðýmsýz bir hesap trade ana hesabýna katkýda bulunacaðý için katýlamaz.
  3) Farklý VIP kademelerinin kullanýcýlarý farklý iþlem ücreti maliyetlerine sahip olduðundan, iþlem ücreti maliyet farklýlýklarýný dengelemek için iþlem hacmini (etkin iþlem ücreti / VIP16 iþlem ücreti) ile çarpacaðýz.
  4) Referanslarý olan kullanýcýlarýn iþlem ücreti geliri olduðu için, iþlem ücreti maliyet farklarýný dengelemek için referanslarý olup olmamasýna baðlý olarak iþlem hacmini daha da normalleþtireceðiz.

  ROOBEE trade için:
  https://www.gate.io/trade/roobee_usdt
  https://www.gate.io/trade/roobee_eth

  Bu etkinlik Roobee Team sponsorluðun yapýlmaktadýr.
  Resmi websiteleri: https://roobee.io/

  Gate.io, bu etkinliði yorumlama hakkýný saklý tutar.

  Risk uyarýsý:
  Kripto para birimleri yüksek riskli, spekülatif yatýrýmlardýr, piyasa, politika ve diðer faktörlerin etkisine açýktýr. Lütfen ilgili risklerin farkýnda olun ve yatýrým kararlarýný dikkatli bir þekilde verin.

  Sosyal medyada bizi takip edin!

  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gateio
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio

  Gate.io Team
  3 Aralýk 2020


  Dil ve bölge
  kur