• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  Gate.io, NEO, ONT, CVC ve ETC için Kaldýraçlý ETF’leri Piyasaya Sürdü

  2020-11-14 06:45:23 UTCOkundu:68118
  Gate.io þu ETF'leri ekledi: NEO3L ve NEO3S, ETC3L ve ETC3S, CVC3L ve
  CVC3S, ONT3L ve ONT3S. 3L long pozisyonu, 3S short pozisyonu ifade ederken, dayandýðý coinin fiyat deðiþim aralýðýný izler ve dayandýðý coinin spot piyasasýnýn yaklaþýk 3 katý deðiþir.

  Güncellenen yeniden dengeleme kurallarýyla, kaldýraçlý ETF ürünü artýk belirli bir kriterin günlük olarak 00.00 UTC + 8'de karþýlanmasý durumunda düzenli olarak bir hedef kaldýraca (2.3X) yeniden dengelenmektedir; Planlanan yeniden dengelemenin yaný sýra, ürünün gerçek zamanlý kaldýraç oraný 3 kattan daha büyük olduðunda, yeniden dengelenecektir.

  Yeni yeniden dengeleme kurallarý aþaðýdadýr:

  1) Düzensiz yeniden dengeleme: Gerçek zamanlý kaldýraç 3 katýn üzerinde olduðunda, düzensiz yeniden dengeleme tetiklenecektir. Kaldýraç 2,3 katýna ayarlanacak.
  2) Düzenli yeniden dengeleme: Her gün 000 UTC + 8'de, gerçek zamanlý kaldýraç 1,5 kattan az veya 3 kattan fazla olduðunda; veya dayanak varlýk fiyatý büyük ölçüde deðiþtiðinde (örneðin, sözleþme endeksinde% 1'in üzerinde yukarý veya aþaðý fiyat), kaldýraç oranýný 2,3 katýna çýkarmak için düzenli yeniden dengeleme tetiklenecektir.
  3) Yükseltmeden sonra, ETF'nin piyasa oynaklýðý azalacak ve daha uzun süre devam eden sürtüþmeler azalacaktýr; ancak uzun süreli sürtüþmelerden tamamen kaçýnmaktan uzaktýr. ETF, bir kayýp olduðunda pozisyonu uzatmak ve pozisyonu kýsaltmak için karý kullanacaðýndan tek taraflý bir piyasada daha iyi performans gösterir, ancak uzun vadeli elde tutma için uygun deðildir ve deðiþen bir piyasada kötü performans gösterir.

  Trade NEO3L at https://www.gate.io/trade/NEO3L_USDT
  Trade NEO3S at https://www.gate.io/trade/NEO3S_USDT
  Trade ONT3L at https://www.gate.io/trade/ONT3L_USDT
  Trade ONT3S at https://www.gate.io/trade/ONT3S_USDT
  Trade CVC3L at https://www.gate.io/trade/CVC3L_USDT
  Trade CVC3S at https://www.gate.io/trade/CVC3S_USDT
  Trade ETC3L at https://www.gate.io/trade/ETC3L_USDT
  Trade ETC3S at https://www.gate.io/trade/ETC3S_USDT  Kaldýraçlý ETF Hakkýnda
  Kaldýraçlý ETF ürünü, kar ve zararý takiben her gün 3 kat kaldýraçla yeniden dengelenir. Kâr, pozisyonu geniþletmek için kullanýlýrken, zarar sözleþme pozisyonuna yol açacaktýr.ETF'lerle iþlem yaparken, marj ödemek zorunda deðilsiniz, kaldýraçlý riskten yararlanmak için onu satýn alýp satabilirsiniz. ETF ürünleri, sürekli sözleþmeli pazarda yönetilir ve korunur. Sürekli sözleþmeli piyasalarda oluþan fon ödemesi ve iþlem ücretini telafi etmek için günlük%0.1 yönetim ücreti alýyoruz. Ekstra fon ücreti alýnmaz. Fon yönetimini optimize ederek, kaldýraçlý risk alma maliyetiniz ve riskleriniz önemli ölçüde azaltýlýr.


  Risk Uyarýsý:
  Dijital para birimi fiyatý yüksek oynaklýða sahiptir ve bu durum, 3X kaldýraçlý ETF ürünleri için daha da belirgindir. Bu nedenle, artan kayýpla karþýlaþma riski vardýr. Lütfen iþlem yapmadan önce ürünü ve içerdiði riskleri tam olarak anlayýn. Dahasý, ETF ürünündeki deðiþiklik, planlanan veya düzensiz yeniden dengelemenin bir sonucu olarak belirli bir zaman dilimi boyunca temeldeki deðiþimin her zaman yaklaþýk 3 katý deðildir. ETF ürünü sürekli sözleþmeli piyasada deðerini koruma amaçlý iþleme alýnýr, kar pozisyonu geniþletir ve zarar pozisyonu daraltýr. Ürün yeniden her gün 3 kat kaldýraç oranýný dengeler ve bu da deðiþen piyasada daha fazla sürtüþmeye neden olur. Yeniden dengeleme mekanizmasý ve bekletme maliyeti nedeniyle, ETF uzun vadeli bekletmeye uygun deðildir. Daha büyük dalgalanma ve daha yüksek riske sahiptir. Lütfen dikkatli olun. Daha fazla ayrýntý için lütfen Yardým Merkezindeki Kaldýraçlý ETF talimatlarýný okuyun.

  Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.

  Gate.io Team
  14 Kasým 2020


  Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
  için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp

  Bizi takip edin

  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio  Dil ve bölge
  kur