• Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
    Yükselen/düşen rengi
    Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
Alım-Satım Web3
Coin Fiyat 24 saatlik %
Şuraya dön:

“Her Gün Kazan” #30 Yarýn Geliyor, USDG Kilitle ve Kazan, %10’a Kadar Yýllýk Getiri

2020-11-09 09:25:14 UTCOkundu:30978
Gate.io HODL Et & Kazan, popüler coinleri ve stabilcoinleri (BTC, ETH,
USDT, GT ve USDG gibi) 7 günlük bir süre boyunca tutma þansýný
kolaylaþtýrmak için yeni bir ürün olan "Her Gün Kazan" ý tanýttý. Her
gün, en azýndan bir tur ürün kullanýcýlarýmýza ilk gelene ilk hizmet
esasýna göre sunulacaktýr.

30. turu yarýn 10 Kasým’da tam olarak 4:00 UTC'de baþlatacaðýz. Bu turda,
7 günlük bir süre için toplamda 1 milyon USDG’yi kilitlemeyi planlýyoruz
ve tahmini yýllýk getirisi %10.

Katýlmak için:
Websitesi: https://www.gate.io/hodl/226
Uygulamada: Market ekranýnda HODL Et & Kazan ikonuna týklayýn.

Önümüzdeki 7 gün içinde ürünün yaklaþan takvimi aþaðýdadýr
Her Gün Kazan
Baþlama Zamaný
Kilitleme Para Birimi
Faiz Para Birimi
Pozisyon Sýnýrý
Tahmini Yýllýk Faiz Oraný
Vade


GT Kilitle USDG Kazan #29
04.00 UTC 09/11/20
GT
USDG
3 milyon GT
%6-%12
7 gün

USDG Kilitle Kazan#30
04.00 UTC 10/11/20
USDG
USDG
1 milyon USDG
%10-%15
7 gün

BTC Kilitle Kazan #31
04.00 UTC 11/11/20
BTC
BTC
Çift 11 Alýþveriþ Günü Özel Fýrsatý
Çift 11 Alýþveriþ Günü Özel Fýrsatý
7 gün

ETH Kilitle Kazan#32
04.00 UTC 12/11/20
ETH
ETH
Çift 11 Alýþveriþ Günü Özel Fýrsatý
Çift 11 Alýþveriþ Günü Özel Fýrsatý
7 gün

USDT Kilitle Kazan #33
04.00 UTC 13/11/20
USDT
USDT
Çift 11 Alýþveriþ Günü Özel Fýrsatý
Çift 11 Alýþveriþ Günü Özel Fýrsatý
7 gün

GT Kilitle USDG Kazan #34
04.00 UTC 14/11/20
GT
USDG
3 milyon GT
%6-%12
7 gün

USDG Kilitle Kazan#35
04.00 UTC 15/11/20
USDG
USDG
1 milyon USDG
%10-%15
7 gün


* Faiz oraný deðiþebilir. Lütfen ürün sayfasýnda gösterilen faiz oranýný
inceleyiniz.

" USDG Kilitle ve USDG Kazan" Kurallarý:
1) USDG’nizi 7 gün boyunca kilitlemeniz gerekir.
2) Ýþlem ücreti yok
3) Yýllýk tahmini getirisi %10-15 arasý.
4) faiz ve anapara kilit süresinin sonunda serbest býrakýlacaktýr.

Önemli uyarý:
Varlýðýnýzý belirli bir süre için kilitlemeniz gerekir. Varlýðýnýz ve
faiziniz, kilitlenme süresinin sonuna kadar kullanýlamayacaktýr. Piyasada
herhangi bir fiyat dalgalanmasý olsa bile, hemen kilidini açýp iþlem
yapamayacaksýnýz. Alýnan faiz, fiyat deðiþikliðinden kaynaklanan zararý
karþýlamaya yetmeyebilir. Lütfen riskleri tam olarak anlayýn.

Daha fazla istikrarlý getiri elde edebileceðiniz ürünler geliyor. Takipte
kalýn. Daha fazlasý için: https://www.gate.io/hodl

Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan
yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca
kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100
gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese
teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için
her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.


Gate.io Team
9 Kasým 2020


Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


Bizi takip edin
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://medium.com/@gateioDil ve bölge
kur
Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
Gate.TR artık aktif.
Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.