• Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
    Yükselen/düşen rengi
    Başlangıç-Bitiş zamanı değişim yüzdesi
Alım-Satım Web3
Şuraya dön:

Bugün FIL6’dan FIL Swap Ýþlemi Tamamlandý, Toplam 13K FIL Yayýnlandý

2020-11-09 08:33:17 UTC 29633
Gate.io, kullanýcýlarýn FIL6 tokenlarýna dayalý olarak bugünün FIL
sürümünü tamamladý. Toplamda yaklaþýk 13K FIL yayýnlandý. Kaç tane FIL
aldýðýnýzý Fatura Ayrýntýlarým sayfasýnda görüntüleyebilirsiniz.

FIL ana aðýnýn baþlatýlmasýnýn ardýndan, FIL6'nýn bir kýsmýnýn kilidi her
gün açýlacaktýr. Gate.io, FIL sürüm þemasýna göre günlük olarak FIL6'nýn
yaklaþýk % 0,55'ini swaplayacak (zincir üzerindeki sürüm koþullarýna göre
sürüm oranýný artýracaðýz). Swap sýrasýnda, bir kullanýcýnýn FIL6
kullanýlabilir bakiyesi yetersizse, o günün swap iþlemi atlanacaktýr.

Gate.io, Filecoin (FIL) spot trading, marj trading, sürekli sözleþmeli
trading, para yatýrma ve çekmeyi etkinleþtirdi. Ayrýca kaldýraçlý FIL
ETF’leri de eklendi.

FIL yatýrmak için: https://www.gate.io/myaccount/deposit/FIL
FIL spot tradingi için:https://www.gate.io/trade/FIL_USDT

Sürekli sözleþmeli trading için:
https://www.gate.io/futures_trade/USDT/FIL_USDT
FIL marjlý lending için: https://www.gate.io/margin/lend/FIL

Genel FIL Mainnet Sürümüyle Ýlgili Risk Uyarýsý
Dolaþýma giren FIL ana að tokenleri, temel olarak FIL ekibine ve erken
yatýrýmcýlara tahsis edilen kilitli olmayan tokenlerinden ve madencilerin
ödüllerindendir. Mevcut sürüm programýna göre, 3 ay boyunca 50 milyon FIL
piyasaya sürülecek ve 6 ay boyunca 0,1 milyardan fazlasý piyasaya
sürülecektir (belirtilen rakamlar tahminlerimize dayanmaktadýr, gerçek
sürümden farklý olabilir). Erken aþamada, FIL’in dolaþýmdaki arzý sýnýrlý
olacak, ancak hýzla artacaktýr. Sýnýrlý arz ve yüksek talep, fiyatý çok
yükseðe çekebilir ve daha sonra artan arz, piyasa fiyatý üzerinde artan
bir baský oluþturabilir.

Ayrýca, þu anda tartýþýlan birkaç FIP önerisi var, örn. FIP003,
madencilerin ödülleri için ilk sürüm oranýný artýrmayý öneriyor. Teklif
halen görüþülüyor ve henüz onaylanmadý. Ancak, teklifler dolaþýmý
etkileyebilir ve FIL’ýn fiyatýný etkileyebilir. Lütfen bu tür
deðiþikliklere dikkat edin. Filecoin teklifleri hakkýnda daha fazla bilgi
edinmek için: https://github.com/filecoin-project/FIPs/tree/master/FIPS

Gate.io'da IPFS 6-aylýk (IOU) hakkýnda

Gate.io'da iþlem gören FIL (IOU) tokenleri, FIL6month, 2017 yýlýnda
Renrenico'nun istekli kullanýcýlarý tarafýndan transfer edildi ve bu,
IPFS tarafýndan yatýrýmcýlara halka sunulan tüm FIL tokenleri arasýnda
en kýsa hakediþ süresine sahip tokendir. Gate.io'daki mevcut dolaþýmdaki
arz 2,4 milyon token. Gate.io, 2017'den beri 3 yýldýr FIL ticaretini
destekliyor ve þu anda dünyanýn en büyük FIL borsasý. Ve burada,
Gate.io'nun herhangi bir madencilik hizmetiyle hiçbir ortaklýðý
olmadýðýný açýkça belirtiyoruz.

IPFS Filecoin yetkilisine göre, Filecoin mainnet 15 Ekim 2020 civarýnda,
Epoch 148888 bloðunda piyasaya sürülecek. Ana að devreye girdiðinde,
halka açýk FIL tokený, blokzincir baþýna ve hak ediþ dönemine göre
doðrusal olarak yayýnlanacak. Örneðin, Gate.io'daki FIL (IOU), ana að
baþlatýldýktan sonra günlük % 0,55 oranýnda ve 180 gün içinde tamamen
piyasaya sürülecek.Gate.io'daki FIL (IOU), en kýsa hak ediþ dönemine
sahip yatýrýmcýlar için FIL tokenidir.

Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan
yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve sadece kaliteli
ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca% 100 gerçek
iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese
teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için
her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.

Gate.io Team
09 Kasým 2020

Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp

Bizi takip edin

Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://medium.com/@gateio

Not:Bu, orijinal İngilizce metnin makine veya insan tarafından yapılan bir çevirisidir, bu nedenle çeviride yanlışlıklar olabilir. Orijinal İngilizce metni görmek için buraya tıklayın.

Dil ve bölge
kur
Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
Gate.TR artık aktif.
Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.