• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  USDT Marjlý Sürekli Sözleþmeli Trade Yarýþmasý, 20000 GT + 1000GT Þanslý Ödüller Kazanýn

  2020-11-04 09:17:44 UTCOkundu:87939
  Marj olarak USDT kullanan sürekli sözleþmeler için bir trade yarýþmasý düzenlediðimizi duyurmaktan
  mutluluk duyarýz. Yarýþmada, en çok kazananlar için toplam 20.000 GT’lik ödülü ve þanslý kullanýcýlar
  için 1000 GT’lik ödülü ayýrdýk. Yatýrým getirisine göre en çok kazanan 30 kiþiyi 12 gün boyunca her gün
  ödüllendireceðiz. Bir ödül için Gate.io'daki en yetenekli kullanýcýlarla yarýþýn.

  Etkinlik Süresi
  4 Kasým 09.00 - 16 Kasým 09.00 UTC (toplam 12 gün). Rekabet ve sýralama günlük olarak yapýlýr.

  Ödül ve Daðýtým
  En Ýyi Kullanýcýlar Ýçin Günlük Ödül:
  1.lik Ödülü: 380 GT
  2.lik Ödülü: 280 GT
  3.lük Ödülü: 100 GT
  4.-30. Ödüller: 28 GT

  Her gün saat 09.00'dan hemen sonra, son 24 saatin yarýþma sonuçlarýný hesaplayacaðýz. Ödül, ertesi
  gün kazanan hesaplara yatýrýlacaktýr.

  Kurallar
  1) Yarýþma süresi boyunca herhangi bir sürekli sözleþmeli trade (marj olarak USDT kullanarak) yapmak
  "yarýþmaya katýlmak" olarak kabul edilecektir.
  2) Her gün saat 09.00'dan sonra, son 24 saatin yarýþma sonuçlarýný hesaplayacaðýz.
  3) Yatýrdýðýnýz fonlar ve uygulayabileceðiniz kaldýraç oraný ile ilgili ekstra limit yoktur. Bir ödül
  kazanmak için minimum günlük kazanç en az 100 USDT olmalýdýr. Yatýrým getirisine göre ilk 3
  yatýrýmcýya (kazanç / toplam yatýrým) sýrasýyla 380 GT, 280 GT ve 100 GT, 4.-30. arasýndaki
  katýlýmcýlara 28 GT verilecek.
  4) Her hesap günlük bir yarýþmada en az 1 emir ve en fazla 60 emir vermelidir; herhangi bir kýsmý
  doldurulmadan verilen ve iptal edilen sipariþler kabul edilmez.

  Þanslý Ödüller Hakkýnda
  1) Yarýþma süresi boyunca trade yapan ve bunu yaparken günlük 100 USDT veya üzeri kazancý olan
  herhangi bir kullanýcý, þanslý bir ödül kazanma þansýna sahiptir.
  2) Günlük rekabette ödül kazanan kullanýcýlarýn iki kat kazanma olasýlýðý vardýr.
  3) Þanslý ödüllerin çekiliþ sürecini kayýt altýna alýp yarýþma sonrasý 2 iþ günü içerisinde sosyal medya
  kanallarýmýzda yayýnlayacaðýz.

  Önemli Uyarý:
  1) Aþaðýdaki sürekli sözleþmelerin kümülatif kazançlarýný hesaplayacaðýz: BTC/USDT, ETH/USDT,
  UNI/USDT, FIL/USDT, BCH/USDT, LINK/USDT ve BSV/USDT. Kazanç, gerçekleþmemiþ PNL, gerçekleþen
  PNL, fonlama ödemesi ve trade ücretlerini içerir.
  2) Toplam yatýrým=baþlangýçtaki hesap bakiyesi (gerçekleþmemiþ PNL dahil) + Yarýþma süresi boyunca
  transfer edilen fonlar
  3) Gate.io, karý bir hesaba pompalayarak veya piyasa fiyatýný deðiþtirerek vb. hile yapan herhangi bir
  hesabý diskalifiye etme hakkýna sahiptir.
  Risk uyarýsý: Sürekli sözleþmeler, spot market tradingi gibi iþlem görür, vade veya takas tarihi yoktur.
  Kripto para birimleri yüksek riskli, spekülatif yatýrýmlardýr, piyasa, politika ve diðer faktörlerin etkisine
  açýktýr. Lütfen ilgili risklerin farkýnda olun ve yatýrým kararlarýný dikkatli bir þekilde verin.

  Gate.io, bu etkinliði yorumlamak için son hakkýný saklý tutar.

  Trade Yapýn ve Yarýþmaya Katýlýn:

  BTC/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/BTC_USDT
  ETH/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/ETH_USDT
  UNI/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/UNI_USDT
  FIL/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/FIL_USDT
  BCH/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/BCH_USDT
  LINK/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/LINK_USDT
  BSV/USDT: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/BSV_USDT

  Gate.io Sürekli Sözleþme Marketi Hakkýnda
  Gate.io'nun sürekli sözleþmeli marketi, günlük 0,4 milyar USDT'ye varan hacmi ile dünyanýn en aktif
  pazarýdýr. Tasfiye nedeniyle oluþan zararlarý karþýlamak için sigorta fonumuzda 1000 BTC'nin üzerinde
  teminat biriktirdik. BTC için 100 kata kadar kaldýraç sunuyoruz ve ETH, EOS, LTC, BCH, BSV gibi bir
  düzine diðer varlýk için 20X veya 50X yüksek kaldýraç oranýný destekliyoruz. Tasfiyeyi iþaretlemek için
  çeþitli borsalardan bileþik endeksler kullanýyoruz, böylece gereksiz tasfiyeden kaçýnýyoruz. Vadeli
  iþlemler marketi istikrarlý bir þekilde çalýþýyor ve yatýrýmcýlarýn riskini önemli ölçüde azaltýyor.
  Unutmayýn, sürekli sözleþmeler yüksek kaldýraç etkisine sahiptir ve yüksek risk taþýr. Lütfen mali
  kapasiteniz dahilinde ticaret yapýn.

  Gate.io Sürekli Sözleþme Marketindeki Marj Para Birimi Türleri Hakkýnda
  Þu anda, Gate.io sürekli sözleþmeli marketlerde BTC ve USDT olmak üzere iki marj para birimi
  bulunmaktadýr. Marj para birimine göre, kalýcý sözleþmeleri sýrasýyla USDT Marjlý Sürekli Sözleþme ve
  BTC Marjlý Sürekli Sözleþme olmak üzere iki ayrý gruba ayýrýyoruz. Herhangi bir BTC marjlý sürekli
  sözleþmeyle trade yapmak için, BTC'yi BTC Sürekli Sözleþmeler Hesabýnýza marj olarak aktarmanýz
  gerekir, burada PNL de BTC'de yer alýr. Herhangi bir USDT marjlý sürekli sözleþmeyle iþlem yapmak
  için, parayý, PNL'nin USDT olarak kapatýldýðý USDT Sürekli Sözleþmeler Hesabýnýza transfer etmeniz
  gerekir. Kar ve Zararý kapatmak için marj ve para birimi olarak bir stabilcoin kullanarak sürekli marjlý
  USDT, yeni baþlayanlar için daha uygun olduðu düþünülen BTC fiyat dalgalanmalarýnýn neden olduðu
  oynaklýðý ortadan kaldýrmaktadýr.

  Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr
  listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz
  yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler.
  Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma
  niyetindeyiz.


  Gate.io Team
  4 Kasým 2020

  Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
  için: https://www.gate.io/myaccount/myreferral

  Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp

  Bizi takip edin
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio  Dil ve bölge
  kur