• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
วกกลับ

Gate.io Startup Initial Offering: Findora (FRA)

2021-04-01 10:26:55 UTC 432564
Gate.io has launched Startup, a platform that aims to provide users with access to innovative and advanced projects. Traders now have more opportunities to make an initial investment.

Gate.io Startup will launch its next project with Findora (FRA) on April 4nd, 2021 at 04:00 AM (UTC).

Startup Link: https://www.gate.io/startup

Introduction to Findora
Findora (FRA) is a privacy protection public blockchain based on zero-knowledge proof. It aims to become the next-generation financial infrastructure. It is co-sponsored by world-class cryptographers, experienced distributed s engineering teams and entrepreneurs. Findora is at the forefront of blockchain technology-focusing on bringing breakthroughs to Web 3.0, rather than gradual improvements. Findora uses a variety of the latest trustless and efficient zero-knowledge proof technologies to introduce effective confidential/anonymous asset operations/transactions into the open blockchain; Findora uses similar technologies to create confidential identity and qualification credentials for the blockchain world; And use the best zkSNARKS in its class to create an optimized ZK-Rollup service to help expand the entire blockchain field. In addition, Findora innovatively uses various proven data structures to create efficient new blockchains. Findora provides infrastructure to incentivize decentralized financial innovation and large-scale migration of traditional financial industry to blockchain.
(The information below is provided by the Findora team. Please follow Findora for more information)
Token Information
Token name: Findora
Token symbol: FRA
Max Supply: 21,000,000,000 FRA

Token distribution ratio and unlocking rules
15.5% is used for private placement and community, 25% will be paid one month after TGE, and the amount will be divided into three equal amounts every 6 months after TGE (25% every 6 months); 4.1% will be used for public offering round sales, of which public offering round A, after TGE ( Month 0) 16% unlocked, 21% unlocked in the 6th month, 21% unlocked in the 12th month, 21% unlocked in the 18th month, 21% unlocked in the 24th month; Public offering B round: after TGE (0 Months) 25% unlocked, 25% unlocked in the 6th month, 25% unlocked in the 12th month, 25% unlocked in the 18th month, other rounds are not locked; 13% belongs to institutional partners, locked for 36 months, 36 months after TGE unlock 10% for 42 months, 15% after TGE for 48 months, 15% after TGE for 54 months, 60 months after TGE, 25% for 66 months; 10.7% for research funding, lock the first 12 Month, 12th, 18th, 24th month pay 5% every 6 months (total 15%), 30th, 36th, 42nd, 48th month every 6 months 10% & 54 (total 50%), 60th 15% monthly increase, 20% increase in the 66th month; 10.7% is used for development grants, locked in the first 12 months, paid 5% in the 12th, 18th, and 24th months (total 15%), and every 6 months thereafter Pay 10% in the 30th, 36th, 42nd, 48th, and 54th months (50% in total), increase by 15% in the 60th month, and increase by 20% in the 66th month; 8% will be used in the DeFi incubator, locked in the first 12 months , Pay 5% (total 15%) in the 12th, 18th, and 24th months, and 10% (total 50%) in the 30th, 36th, 42nd, 48th, and 54th months every 6 months thereafter, and the 60th month 15% increase, 20% increase in the 66th month; 2% for consultants, 5% for the 12th, 18th and 24th months after TGE, 10% for 30 months after TGE, and 36 after TGE Month is 15%, 42, 48 and 54 months after TGE is 20%; 18% belongs to contributors (founding team and other contributors), the 12th, 18th and 24th months after TGE are 5%, 10% for 30 months after TGE, 15% for 36 months after TGE, and 20% for 42, 48 and 54 months after TGE; 18% belongs to the Foundation’s reserves, and these tokens are retained by the Findora Foundation. To support the Findora network and eco. 25% in the first month after TGE, and 25% every 6 months thereafter.

Website:https://findora.org/
Document:https://findora.org/wp-content/uploads/2020/11/Findora_litepaper_v3_2_abridged_zh.pdf
Token Information:https://findora.org/

FRA Startup Sale Rules
(1) Duration: April 4, 2021 04:00 AM UTC-April 5, 2021 02:00 AM UTC (Orders placed by qualified users within these 22 hours will be treated equally.)
(2) To participate in Startup Sale, users will need to be VIP1 and above.
(3) Price: 0.077 USDT. Startup Supply :650,000 FRA
(4) Purchase limit: The maximum individual purchase limit for a single user is 1000 shares; the relationship with the VIP level and the maximum purchase limit for placing an order is:
The maximum number of subions that can be purchase (not the final actual subion number) = the square of the VIP level multiplied by 10, for example:
VIP2 users can subscribe up to 2*2*10=40 shares
VIP3 users can subscribe up to 3*3*10=90 shares
(5) Users place orders using USDT.
(6) Users can place orders from April 4, 2021 04:00 AM UTC-April 5, 2021 02:00 AM UTC. Orders placed by qualified users within these 22 hours will be treated equally.
(7) Users need to ensure that there is sufficient balance (exceeding the purchase value) in accounts for the purchase after placing the orders until we announce the sale result. An insufficient balance will result in the cancellation of the purchase order.
(8) Each type of currency can only purchase once with each KYC account.
(9) After 08:00 AM UTC, we will collect all the qualified orders and distribute the tokens according to the ratio of the individual purchase orders to the purchase orders in total. The final result will be announced two hours later at 10:00 PM UTC, April 4nd, 2021.
(10) Trading starts time: April 5nd 12:00 PM UTC

Gate.io Labs Private Sale Participating Disclosure
(1) Round: Private
(2) Price: 0.036USDT/FRA


Attention
(1) Countries not supported: Afghanistan, Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Burma, Canada, China, Democratic Republic of Congo, Cuba, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Iran, Iraq, Japan, Liberia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, New Zealand, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Somalia, Syria, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Ukraine, United States of America, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

For users from other countries, please check and make sure your participation in the token sale on Startup complies with local laws and regulations.

(2) Risk Warning:
- The project team does not guarantee that token price will not be lower than its startup sale price. Please invest with caution, and don't invest beyond your financial capacity.
- The start-up project is still in its initial stage, factors including the operation and underlying technology of the project, and other related regulatory activities might contribute to significant risks.
- Advanced technical and financial knowledge is required to understand, and e valuate the inherent risks of crypto-asset investment.
- The market volatility is high, and the price of a token might fluctuate drastically due to technical, regulatory, and marketing factors.
- Users may not be able to withdraw all the purchased tokens due to technical issues of the project or Gate.io.

(3) Requirements for participants
- The participant should register on Gate.io and Log in;
- After logging in, complete user identity verification;
- Deposit a certain amount of cryptocurrencies in your gate.io account;
- Sign the Purchase Agreement on Startup before placing orders.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
April 1, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io