• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Startup Initial Offering:Kine Protocol(KINE)

2021-03-12 06:07:26 UTCอ่าน:149265

Gate.io has launched Startup, a platform that aims to provide users with access to innovative and advanced projects. Traders now have more opportunities to make an initial investment.


Gate.io Startup will launch its next project with Kine Protocol (Kine) on March 13th, 2021 at 04:00 AM(UTC).


Startup Link: https://www.gate.io/en/startup/68


Introduction to Kine Protocol

KINE is a peer-to-pool derivative market, where a liquidity pool backed by on-chain digital assets serves as the passive counter-party of all traders on the exchange. It provides traders with 0-slippage ution, guaranteed liquidity, up to 100x leverage with cross margining.


(The information below is provided by the Kine Protocol team. Please follow website for more information)

Token Information

Token name: Kine Protocol

Token symbol: KINE

Max Supply: 100,000,000 KINE

Token Type: ERC-20

Token Contract: 0xCbfef8fdd706cde6F208460f2Bf39Aa9c785F05D

Private Sales Price: $1


Community Fund: 20%

Team: 10%

Serum Eco Incentives: 15%

Maps Eco Incentives 10%

Product and Tech Growth: 25%

Private Sale: 10%

IEO: 2%

Partners: 8%


Website:https://www.Kine.io/

Document:https://docs.kine.io/whitepaper/kine-the-liquidity-pool-protocol

Token Information:https://etherscan.io/token/0xCbfef8fdd706cde6F208460f2Bf39Aa9c785F05D


Kine Startup Sale Rules

(1) Duration: 04:00 AM - 10:00 AM(UTC), March 13th 2021 (Orders placed by qualified users within these 6 hours will be treated equally.)

(2) To participate in Startup Sale, users will need to be VIP1 and above.

(3) Price: 3.4 USDT/Kine. Startup Supply : 15,000 KINE

(4) Purchase limit: The maximum subion limit for a single user is 1000 shares; the relationship between the VIP level and the maximum subion allocation is:

the maximum number of subions (not the final actual subion number) = the square of the VIP level multiplied by 10. For example:

VIP2 users can subscribe up to 2 * 2 * 10 = 40 shares

VIP3 users can subscribe up to 3 * 3 * 10 = 90 shares

(5) Users place orders using USDT.

(6) Users can place orders from 4:00 AM - 10:00 AM(UTC), March 13th 2021. Orders placed by qualified users within these 6 hours will be treated equally.

(7) Users need to ensure that there is sufficient balance (exceeding the purchase value) in accounts for the purchase after placing the orders until we announce the sale result. An insufficient balance will result in the cancellation of the purchase order.

(8) Each type of currency can only purchase once with each KYC account.

(9) After 10:00 AM(UTC), we will collect all the qualified orders and distribute the tokens according to the ratio of the individual purchase orders to the purchase orders in total. The final result will be announced two hours later at 12:00 AM(UTC), March 13th, 2021.

(10) Trading starts time: March 15th 05:00 AM(UTC)


Gate.io Labs Private Sale Participating Disclosure

(1) Capital : 200,000 USDT

(2) Price: 1 USDT/ Kine

(3) Token release schedule: 25% unlocked initially, 75% locked in 9 month.


Attention

(1) Countries not supported: Afghanistan, Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Burma, Canada, China, Democratic Republic of Congo, Cuba, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Iran, Iraq, Japan, Liberia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, New Zealand, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Somalia, Syria, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Ukraine, United States of America, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.


For users from other countries, please check and make sure your participation in the token sale on Startup complies with local laws and regulations.


(2) Risk Warning:

- The project team does not guarantee that token price will not be lower than its startup sale price. Please invest with caution, and don't invest beyond your financial capacity.

- The start-up project is still in its initial stage, factors including the operation and underlying technology of the project, and other related regulatory activities might contribute to significant risks.

- Advanced technical and financial knowledge is required to understand, and e valuate the inherent risks of crypto-asset investment.

- The market volatility is high, and the price of a token might fluctuate drastically due to technical, regulatory, and marketing factors.

- Users may not be able to withdraw all the purchased tokens due to technical issues of the project or Gate.io.


(3) Requirements for participants

- The participant should register on Gate.io and Log in;

- After logging in, complete user identity verification;

- Deposit a certain amount of cryptocurrencies in your gate.io account;

- Sign the Purchase Agreement on Startup before placing orders.


Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

Gate.io Team
March 12, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io